Tarcza antykryzysowa: POŻYCZKA z Urzędu Pracy

Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy – na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

DLA KOGO?
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku
  • co najmniej w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • w jednym z dwóch ostatnich lat osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro

W przypadku tej pożyczki nie jest wymagany żaden spadek przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Głównym warunkiem jest zatrudnianie co najmniej jednego pracownika.

CO OZNACZA ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE?

Średnioroczne zatrudnienie przeliczamy na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wniosek składamy do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek możemy złożyć przez portal praca.gov.pl, pod linkiem:

WNIOSEK O MIKROPOŻYCZKĘ

We wniosku musimy zawrzeć informację na temat stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Kluczową częścią wniosku jest załączenie umowy pożyczki, którą też znajdziemy na powyższej stronie.

Tarcza antykryzysowa: Dofinansowanie jednoosobowej działalności

Co wyszczególnia sama umowa?
  • wypłata pożyczki nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy
  • spłata pożyczki będzie następowała zgodnie z harmonogramem określonym przez Urząd Pracy
  • ewentualne przedterminowe spłacenie pożyczki, musi być uzgodnione z Urzędem Pracy
  • opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą do wypowiedzenia umowy pożyczki
  • wypowiedzenie umowy skutkuje koniecznością spłaty pozostałej części pożyczki w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia
CEL POŻYCZKI

Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Poza stałymi kosztami prowadzenia firmy, jak np. czynsz najmu, można też opłacić z niej należności z tytułu podatków.

Tarcza antykryzysowa: ZUS

KWOTA I OKRES SPŁATY POŻYCZKI

Kwota pożyczki może wynieść do 5.000,00 zł. Okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku.

Przedsiębiorca może zawnioskować o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami, pod warunkiem, że:

  • przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Wniosek o umorzenie przedsiębiorca może złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku utrzymania zatrudnienia.