Tarcza antykryzysowa: Dofinansowanie jednoosobowej działalności

dofinansowanie działalności koronawirus

Kolejna dawka informacji, tym razem w temacie finansowania działalności, która została objęta skutkami koronawirusa.

Dofinansowanie działalności z Urzędu Pracy

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • niezatrudnia pracowników,
 • która w następstwie wystąpienia koronowirusa, doświadczyła spadku przychodów,
 • jednocześnie nie występują w odniesieniu do tego przedsiębiorcy przesłanki do ogłoszenia upadłości oraz
 • na koniec III kwartału 2019 roku nie posiadała zaległości w podatkach ani w składkach ZUS
SPADEK OBROTÓW (PRZYCHODÓW)

Przez spadek przychodów, rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług jako stosunek:

 • sumy przychodów dwóch DOWOLNYCH, kolejnych miesięcy*, po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • do sumy przychodów dwóch ANALOGICZNYCH miesięcy* roku poprzedniego.

* Za miesiąc uważane jest 30 kolejnych dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres zaczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Z takim przypadkiem mamy do czynienia, gdy działalność została założona w inny dzień, niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego.

Przykład:

Moje przychody w lutym i marcu 2020 roku wyniosły razem 15.000,00 zł. W analogicznym okresie 2019 roku, przychody mojej firmy wynosiły 25.000,00 zł. Wyliczam zatem spadek przychodów według wzoru: (15.000 – 25.000)/25.000 * 100 = minus 40%.

CEL DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie nie można przeznaczyć dofinansowania na pokrycie tej części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, która została sfinansowana z innych środków publicznych.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

O dofinansowanie można ubiegać się składając wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski składane są w formie naboru w formule konkursu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Ogłoszenia naborów należy spodziewać się na stronach internetowych urzędów pracy. Znajdują się też tam wzory wniosków oraz umowy o dofinansowanie.

Jednocześnie chciałabym podkreślić, że dofinansowanie to ma charakter fakultatywny, zależy tylko i wyłącznie od decyzji starosty oraz ilości środków, jakie przeznaczy starostwo na ten cel.

Np. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

KWOTA I OKRES DOFINANSOWANIA

W przypadku spadku przychodów o:

 • co najmniej 30% : przyznane dofinansowanie może wynieść 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.300,00 zł
 • co najmniej 50%: przyznane dofinansowanie może wynieść 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.820,00 zł
 • co najmniej 80%: przyznane dofinansowanie może wynieść 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.340,00 zł

Dofinansowanie może być przyznane na okres maksymalnie 3 miesięcy. Wypłata następuje w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w danym miesiącu, za który jest ono wypłacane.

Tarcza antykryzysowa: ZUS

ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorca, któremu zostanie przyznane dofinansowanie jest ZOBLIGOWANY do prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres otrzymywania wsparcia finansowego oraz po jego zakończeniu, przez okres równy temu wsparciu.

Przykład:

Składam wniosek i otrzymuję dofinansowanie do mojej działalności na okres kwiecień – czerwiec 2020 roku. Równocześnie przez cały ten okres oraz 3 miesiące po jego zakończeniu, czyli do końca września 2020 roku nie mogę zamknąć, ani zawiesić swojej działalności gospodarczej.

W przeciwnym wypadku przedsiębiorca będzie musiał ZWRÓCIĆ DOFINANSOWANIE bez odsetek, proporcjonalnie do okresu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania od starosty.

KOSZTY POKRYTE DOFINANSOWANIEM

Oczywiście koszty pokryte dofinansowaniem z urzędu pracy, nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie postojowe z ZUS

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

O świadczenie może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą założoną przed 1 lutego 2020,
 • jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. umowa o pracę),
 • która w następstwie wystąpienia koronowirusa, doświadczyła przestoju prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku spełnienia powyższych warunków możemy wyróżnić dwie sytuacje:

1. Przedsiębiorca w związku z koronawirusem  NIE ZAWIESIŁ prowadzonej działalności gospodarczej. W takim wypadku, aby otrzymać świadczenie postojowe musi on wykazać SPADEK PRZYCHODÓW w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 15% w stosunku do przychodu miesiąc wcześniej. Jednocześnie badany przychód musi być niższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przykład:

Ubiegam się o dofinansowanie w kwietniu, porównuję więc moje przychody za miesiące marzec i luty 2020. W lutym przychód wynosił 10.000,00 zł, natomiast w marcu 4.000,00 zł. Odnotowałam zatem spadek przychodów o 60%.

2. Przedsiębiorca w związku z koronawirusem ZAWIESIŁ działalność gospodarczą po dniu 31 stycznia 2020 i jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przykład:

Zawiesiłam działalność od 15 marca 2020 roku. Ubiegam się o dofinansowanie w kwietniu. W związku z tym mój przychód za marzec wynosi 1.000,00 zł.

Problem sprawia weryfikacja drugiego warunku w obu przykładach. Otóż czytając literalnie ustawę, składając wniosek w kwietniu, trzeba byłoby sprawdzić swój przychód z marca 2020 z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w I kwartale 2020, które to dane GUS udostępni w drugiej połowie… maja 2020. Możemy natomiast domniemywać, iż średnia ta, nie będzie niższa, niż w IV kwartale 2019 roku: 5.198,58 zł – ponieważ do tej pory wszelkie wskaźniki gospodarcze rosły (300% tej kwoty to 15.595,74 zł).

ZŁOŻENIE WNIOSKU

O wynagrodzenie przestojowe możemy starać się składając wniosek do ZUS. Można złożyć go osobiście, papierowo lub przez portal ZUS PUE. 

Wniosek można złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
KWOTA I OKRES ŚWIADCZENIA

Jest to wypłata JEDNORAZOWA w kwocie 80% minimalnego wynagrodzenia, jt. 2.080,00 zł.

Świadczenie to jest wolne od oskładkowania, opodatkowania oraz nie stanowi dodatkowego przychodu dla przedsiębiorcy.