Split payment – czy na pewno dobrowolny?

Istota split payment

Od wczoraj, 1 lipca mechanizm podzielonej płatności  (split payment) wprowadza nowy sposób płatności za usługi i towary. Polega on na wpłacie kwoty netto na rachunek bankowy dostawcy, a kwoty podatku VAT na specjalny, oddzielny rachunek rozliczeniowy VAT. Do 1 lipca banki były zobligowane do bezpłatnego założenia do każdego rachunku firmowego osobnych rachunków VAT. Ta metoda płatności dotyczy jedynie przelewów dokonywanych w złotówkach.

Kogo dotyczy split payment?

Nowy mechanizm płatności dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku VAT – wszyscy tacy przedsiębiorcy mają obowiązek posiadać oddzielny rachunek VAT. Wynika to z faktu, że wybór metody płatności należy do naszych klientów (podatników VAT). To oni decydują przy wprowadzaniu przelewu, czy chcą wpłacić osobno kwotę netto i osobno kwotę VAT z faktury.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z rachunków prywatnych, nie będą mieli założonego osobnego rachunku VAT, więc w praktyce split payment nie będzie ich dotyczył. Jednak, gdy klient takiego przedsiębiorcy wybierze metodę płatności split payment, to przelew do niego wróci. Takie sytuacje mogą powodować opóźnienia w płatnościach.

Jak korzystać z nowej metody płatności?

Każdy bank wprowadził opcję dodatkowej metody płatności internetowej, jako split payment. Oprócz standardowych informacji o odbiorcy przelewu, konieczne jest  wypełnienie dodatkowych pól:
a) NIP kontrahenta
b) numer faktury
c) kwota brutto
d) kwota podatku VAT.

Niestety nie będzie możliwości płacenia za kilka faktur korzystając z tej metody płatności. Konieczne jest oddzielne wprowadzenie przelewów dla każdej z faktur.

Czy split payment zmienia coś w codzienności podatników VAT?

Split payment nie wprowadza konieczności jakichkolwiek zmian na fakturach wystawianych dla naszych kontrahentów – nie ma konieczności podawania numeru rachunku VAT, bo przekazaniem płatności na odpowiedni numer konta zajmuje się bank.

Jedynie w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość wymagane będzie prowadzenie osobnej ewidencji dla rachunku rozliczeniowego VAT. Wymagana też będzie dodatkowa kontrola przelewów i rozliczeń. Każda płatność będzie trafiać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy w całości, a dopiero potem kwota podatku VAT na osobny rachunek VAT. Nie trzeba będzie sprawdzać, czy kontrahent zapłacił za fakturę na osobnych rachunkach bankowych, jednak trzeba będzie sprawdzić, czy wpłacił on właściwą kwotę VAT oraz czy użył dobrego numeru NIP i numeru faktury.

Korzyści split payment

Korzystanie z metody split payment da przedsiębiorcom możliwość zmniejszenia kwoty zobowiązania podatkowego. Mianowicie jeżeli zapłata podatku VAT należnego będzie odbywać się w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty tego podatku, kwotę zobowiązania będzie można zmniejszyć o kwotę liczoną według wzoru:

S = Z * r * (n/360)

S – oznacza kwotę, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego (zaokrąglona do pełnych złotych)
Z – oznacza kwotę zobowiązania podatkowego wynikającą z deklaracji podatkowej
r – oznacza stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dni robocze przed dniem zapłaty podatku
n – oznacza liczbę dni od dnia, w którym zlecono przelew, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem

W praktyce dla zobowiązania podatkowego w kwocie 5.000 zł, zapłaconego przez podatnika 6 dni przed terminem płatności, kwota do obniżenia przelewu wyniesie 1 zł. Natomiast przy kwocie 120.000 zł będzie to 30 zł (przyjęta stopa referencyjna NBP 1,5%).

Oczywiście zwolennicy zmian określają możliwość obniżenia zobowiązania jako wielką korzyść, jednak jak widać na przykładzie, wszystko zależy od skali działalności firmy.

Rachunek VAT – jak z niego korzystać?

Na rachunek VAT będą mogły być wpłacane i wypłacane tylko środki z tytułu podatku VAT. Mianowicie:
a) zapłaty odpowiadające kwocie podatku VAT płaconej kontrahentowi w ramach split payment
b) dokonania zapłaty zobowiązania podatkowego do Urzędu Skarbowego
c) zwrotu kwoty podatku VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej (dotyczy faktur, gdzie faktura pierwotna była płacona metodą split payment)
d) zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przelanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bieżący, jednak jedynie na wniosek podatnika, w którym będzie on określał kwotę, jaka miałaby być mu zwrócona. Wniosek będzie podlegał weryfikacji, a Naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał 60 dni na wydanie postanowienia w tej sprawie.

Podsumowanie

Zgodnie z treścią ustawy korzystanie ze split payment jest dla podatników dobrowolne i będzie to indywidualna decyzja podmiotu płacącego za faktury. Przedsiębiorca wystawiający fakturę nie będzie miał na to żadnego wpływu, chociaż można dogadać się z kontrahentem, jednak ostateczna decyzja należy do niego.

Naszym zdaniem korzystanie ze split payment będzie dobrowolne jedynie do pewnego momentu – do czasu otrzymania płatności za fakturę z zastosowaniem tej metody. Jeżeli na rachunku VAT przedsiębiorcy kwota podatku VAT będzie się zwiększać, to w jego interesie będzie wykorzystanie tej kwoty, a co za tym idzie korzystanie ze split payment.

Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące split payment – napiszcie do nas! Chętnie odpowiemy na każde pytanie ?