Czy Twoja firma może skorzystać z ulgi na badania i rozwój?

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Sama działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje prace rozwojowe lub badania naukowe podejmowane w sposób systematyczny, w celu zwiększenia i wykorzystania wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

Z ulgi na działalność badawczo-rozwojową może skorzystać nieograniczony krąg podatników, niezależnie od branży w jakiej działają oraz charakteru prowadzonej przez nich działalności.

Jak to działa i co może dać Twojemu przedsiębiorstwu?

Ulga może przynieść realną szansę na pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania firmy, w zeznaniu rocznym, wydatków określonych w specjalnych kategoriach (kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową po raz pierwszy pomniejszają przychód jako zwykłe koszty poniesione w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Po raz drugi ich określony procent pomniejszy przedsiębiorstwu podstawę opodatkowania służącą do wyliczenia podatku należnego do zapłaty w rozliczeniu rocznym firmy.

Czym są koszty kwalifikowane?

Z ulgi na działalność badawczo-rozwojową można skorzystać jedynie w ramach określonych kosztów kwalifikowanych oraz w określonych limitach. Wydatki te obejmują m.in.:

Wynagrodzenia oraz składki pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w celu realizacji działalności B+R
Surowce, materiały, ekspertyzy, usługi doradcze, odpisy amortyzacyjne
Utrzymanie patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

50% – duże przedsiębiorstwa

50% –  pozostali przedsiębiorcy

30% – duże przedsiębiorstwa

50% –  pozostali przedsiębiorcy

nie dotyczy- duże przedsiębiorstwa

50% –  pozostali przedsiębiorcy

Zgodnie z projektami zmian, jakie mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć także m.in. wynagrodzenia oraz składki pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenie, czy też umów o dzieło.

Z początkiem 2018 roku planowane jest również podniesienie limitu do 100% – niezależnie od charakteru wydatku oraz statusu przedsiębiorcy.

Warunki skorzystania z ulgi

Tak naprawdę nie ma większych obwarowań co do zastosowania ulgi – jedynym warunkiem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz odpowiednie jej udokumentowanie.

Można natomiast wyróżnić kilka kluczowych kwestii dotyczących zastosowania ulgi:

  • pozwala ona na kwalifikowanie projektów w toku, czyli rozpoczętych w poprzednich latach;
  • nie jest wymagany podział kosztów ze względu na projekty, jedynie ze względu na rodzaj kosztów;
  • nie ma znaczenia, czy projekt zakończy się wynikiem pozytywnym, czy negatywnym;
  • możliwe jest skorzystanie z ulgi od 2016 roku – przepisy nie zabraniają złożenia korekty deklaracji rocznej z uwzględnieniem ulgi.
Podsumowanie

Ulga na działalność badawczo-rozwojową to swoista tarcza podatkowa dla firm, dzięki której mogą one pomniejszyć sobie podatek na koniec roku.

Tak naprawdę z ulgi może skorzystać każda firma, która tworzy coś nowego, coś czym innym może ułatwić życie lub pracę np. stworzenie nowej maszyny, nowego programu. Wystarczy dobrze zidentyfikować obszary działalności, które mogłyby zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową oraz ograniczyć ewentualne ryzyko podważenia skorzystania z ulgi przez Urząd skarbowy np. występując o indywidualną interpretację.

Zastanawiasz się, czy Twoja firma mogłaby skorzystać z tej ulgi? Napisz do nas – pomożemy Tobie określić ewentualne koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową ?