50% koszty uzyskania przychodu

50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że planuje zwiększenie limitu do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu nawet dwukrotnie.

Kogo dotyczyłaby zmiana i jakie ewentualne korzyści może to przynieść, przeczytacie poniżej.

Kogo dotyczą przepisy?
Standardowo każdy pracownik ma odliczane od osiąganego przychodu 111,25 zł (zwykłe) lub 139,06 zł (podwyższone) kosztów uzyskania przychodu. 20% kosztów uzyskania przychodu przysługuje natomiast osobą współpracującym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Powiększone do 50% koszty uzyskania przychodu mogą być zastosowane w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:
  • przychód w postaci wynagrodzenia wykonawczego/autorskiego musi być osiągnięty na skutek korzystania z praw autorskich lub pokrewnych bądź rozporządzania tymi prawami;
  • wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu mogą być stosowane w przypadku podpisania zarówno umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę. Niestety nie mogą być one wykorzystywane w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.Obecnie podwyższone koszty uzyskania przychodów mogą być odliczone od przychodów do wysokości 85.528 zł rocznie. Ważną kwestią jest fakt, że w roku podatkowym nie mogą one przekroczyć kwoty 42.765 zł – połowa kwoty będącej górną granicą pierwszego przedziału skali podatkowej – a po jej przekroczeniu podatnikowi nie przysługują już żadne koszty.

50% koszty uzyskania przychodu mają na celu wynagrodzenie twórcom/artystom wyższego “kosztu” wytworzenia działa. Ich praca ma indywidualny charakter, a powstanie dzieła jest czasochłonne oraz wymaga inwencji twórczej.

Czy warto stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu?

Oczywiście! To rozwiązanie pozwala twórcom na płacenie niższych podatków, a w konsekwencji na otrzymanie wyższego wynagrodzenia netto za wykonaną pracę.

Czas pracy twórcy

Należy zwrócić uwagę na fakt, że koszty autorskie powinny być naliczane jedynie od tej części wynagrodzenia, która przysługuje za pracę o twórczym charakterze. Czas pracy pracownika powinien być jednoznacznie podzielony na czas pracy poświęcony na wykonywanie pozostałych zadań oraz czas pracy twórczej. Należy pamiętać, że podwyższone koszty nie należą się dla pracowników w trakcie ich przebywanie na zwolnieniu lekarskim, czy też na urlopie.

Często zdarza się, że przedsiębiorcy rozdzielają czas pracy pracowników na pracę twórczą i pozostałą używając stałego podziału całkowitego czasu pracy, np. 80% czasu pracy w miesiącu na pracę twórczą, a 20% na prace pozostałe. Takie działanie jest niestety nieprawidłowe. Nie odzwierciedla one bowiem czasu jaki rzeczywiście był przeznaczony na wytworzenie dzieła, który zazwyczaj różni się w poszczególnych okresach ze względu np. na pracochłonność wykonania.

Czas pracy związany z tworzeniem dzieła powinien być na bieżąco monitorowany oraz odpowiednio raportowany, aby móc zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Warto również utrwalać i przechowywać stworzone dzieła dla celów archiwalnych.

Należy pamiętać, aby w umowach zawieranych przy zamawianiu utworów zawrzeć postanowienia dotyczące faktu, że stworzone dzieło będzie podlegało ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podsumowanie
Podsumowując, 50% koszty uzyskania przychodu pozwalają na optymalizację podatkową wynagrodzeń osób, których praca na charakter twórczy. Twórcy to wszyscy artyści (malarze, muzycy, rzeźbiarze), ale także programiści czy pracownicy działu marketingu. Obecne plany Ministerstwa Finansów, jeżeli zostaną zrealizowane, przyniosą im wysokie korzyści w postaci mniejszych zobowiązań podatkowych, a także większych możliwości w zakresie tworzenia dzieł i utworów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu opinii, chętnie pomożemy ? Zapraszamy do kontaktu w razie pytań.