Dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności

Dotacja na start

Otwarcie własnej działalności gospodarczej bezwarunkowo wiąże się z poniesieniem określonych wydatków. Na początku prowadzenia firmy, niewielu przedsiębiorców stać na ich samodzielne sfinansowanie.

Z pomocą dla nowych firm przychodzą powiatowe Urzędy Pracy, oferując dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jednak, czy sfinansowane w ten sposób wydatki mogą być kosztem firmy? Czy otrzymana dotacja staje się przychodem do opodatkowania?

Otrzymanie dotacji a przychód

Urząd Pracy przeznacza dotacje dla osób bezrobotnych, chcących założyć własne działalności gospodarcze. Jest to program aktywizujący i walczący z bezrobociem.

Najważniejszym plusem dotacji, jest fakt, że jest ona bezzwrotna. Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest przeznaczenie jej w całości na poczet powstającej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT), za przychód z działalności należy uznać m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Wyjątek stanowią otrzymane, zakupione albo wytworzone we własnym zakresie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jak wynika z powyższych przepisów, dotacje z urzędów pracy w rzeczywistości stanowią przychód – poza tymi, które przeznaczone są na zakup albo wytworzenie majątku trwałego. Jednak nie podlegają one pod opodatkowanie – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy, jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności są zwolnione z opodatkowania.

Wydatki finansowane z dotacji – co może być kosztem?

Bazując na podstawowej definicji kosztów uzyskania przychodu, za takowe można uznać wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu albo w celu utrzymania lub zabezpieczenia źródła takiego przychodu.

Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z powiatowego urzędu pracy można podzielić na dwie grupy.

W pierwszej z nich znajdzie się majątek trwały – czyli środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w drugiej – wyposażenie, materiały i towary oraz pozostałe wydatki związane z działalnością.

Grupa pierwsza – wydatki na majątek trwały, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy –  odpisów amortyzacyjnych środków trwałych albo wartości niematerialnych pokrytych z dotacji, nie należy uznawać za koszty uzyskania przychodu. Z tego względu odpisy amortyzacyjne nie będą w tym przypadku ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W odniesieniu do drugiej wspomnianej wcześniej grupie wydatków – czyli wyposażenie, materiały podstawowe, towary handlowe i pozostałe firmowe wydatki – również nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu ze względu na art. 23 ust. 1 pkt 56. Natomiast można wśród nich wyróżnić pewien wyjątek – jeżeli dotacja została przyznana z Funduszu Pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (upzirp):

“Art. 46. 1. Starosta z Funduszu Pracy może: (…) 2) przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (…).”

O wydatkach na materiały czy towary sfinansowanych dotacją art. 23 ustawy nie wspomina. Zatem w tym przypadku podejmując decyzję, czy zakupy tego typu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, należy oprzeć się na wskazanej wcześniej ogólnej zasadzie – czyli związku wydatku z działalnością gospodarczą.

Co z podatkiem VAT?

Rozpoczynając działalność gospodarczą podatnicy w większości przypadków, mogą zdecydować czy chcą zostać podatnikiem VAT, czy też chcą skorzystać ze zwolnienia w tym zakresie.

Podatnik VAT, który otrzymał dotacje, która pokrywa też podatek VAT, ma dwie opcje do wyboru:

  1. Może odliczyć ten podatek w deklaracji VAT, jednak wtedy jest on zobligowany do zwrotu odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego do Urzędu pracy.
  2. Może złożyć w Urzędzie Pracy oświadczenie, iż rezygnuje z prawa do odliczenia tego podatku, wtedy zwrot do urzędu nie będzie konieczny.

W przypadku rezygnacji z odliczenia podatku VAT, jego kwoty podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jak wynika z przepisów, kosztem może być jedynie kwota tego podatku VAT, której podatnik nie miał prawa odliczyć, a w tym przypadku skorzystał z wyboru.

Podsumowanie

Podsumowując, skorzystanie z dotacji z Urzędu Pracy może bardzo pomóc nowemu przedsiębiorcy w rozwoju firmy. Rozliczenie pod względem księgowym takiej dotacji, nie jest bardzo skomplikowaną sprawą. Ułatwiając Wam zadanie, sporządziliśmy poniższą ściągę.

Jednak zawsze możecie skorzystać z naszej pomocy. Zapraszamy do kontaktu! 🙂

Rodzaj dotacji z funduszu pracy
Zakup środków trwałych
Zakup pozostałych wydatków
Odliczenie VAT
Czy dotacja jest przychodem z działalności?

Jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2

Amortyzacja – odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu uzyskania przychodu

Stanowi koszty uzyskania przychodu

Na zasadach ogólnych – wybór beneficjenta: rezygnacja z prawa do odliczenia VAT lub zwrot VAT do UP

Nie stanowi przychodu – zwolniona od podatku dochodowego